Dra. Miftahur Roifah

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Mif. Aku sangat menyukai studi bahasa dan sastra Arab.

Drs. H. Imam Abdan, M.M.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Pak Imam. Aku menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Arab.

Nurul Anita, S.Pd.I.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Anita. Aku sangat menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Arab.

Nurul Faizah, Lc.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Faizah. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Arab.

Hj. Eny Hidayati H., S.Ag.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Eny. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Arab.