Eka Ertiningsih, S.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Eka. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Indonesia.

Dra. Miftahur Roifah

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Mif. Aku sangat menyukai studi bahasa dan sastra Arab.

Drs. H. Imam Abdan, M.M.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Pak Imam. Aku menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Arab.

Faijin, S.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Pak Faijin. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Indonesia.

Nur Janah, S.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Nur. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Indonesia.

Retno Wati, S.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Retno. Aku menyukai studi bahasa dan sastra Indonesia.

H. Mukroni, M.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Pak Mukroni. Aku sangat menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Inggris.

Nurul Anita, S.Pd.I.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Anita. Aku sangat menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Arab.

Drs. H. Khaerudin

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Pak Khaerudin. Aku menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Inggris.

Aniq Failasi, S.Pd.

Hai Sahabat Mahkota, panggil aku Bu Aniq. Aku menyukai dan menggeluti studi bahasa dan sastra Jawa.